Według W. Wielądka, w 1650 r. mieli występować w województwie krakowskim i na Rusi.1

Z tej rodziny Julian Kostecki miał synów: Stefana, Szymona i Antoniego. Z nich Stefan, żonaty z Julianną Szyszkowską [h. Ostoja], pozostawił dzieci: nieznaną z imienia, zamężną Podczaską; Irenę za Rzepeckim; Hieronima; Jana Chryzostoma; Jana Chrzciciela; Mikołaja. Hieronim był kontrolerem generalnym skarbu za Księstwa Warszawskiego w 1811 r.2 Ożenił się w 1792 r. z Małgorzatą Orłowską. Ich ślub odbył się w kościele p. w. Św. Krzyża w Warszawie.3 Hieronim w 1804 r. zapisał w Warszawie kwotę pieniężną bratu Janowi.4 Zapewne był autorem opracowania p.t. "Zbiór rymów... przez wierszopisów polskich drugą połowę wieku XVIII... zaszczycających... przez Hieronima Kosteckiego w tę xięgę wpisanych w Warszawie roku 1796". Miał syna Wincentego. Jan Chrzciciel ożenił się z Janowską w Galicji.5


1 AGAD w Warszawie, Materiały genealogiczne W. Wielądka, sygn. 29, Kostecki h. Ostrzew (Zob. Z. Pentek, Prace genealogiczne Wojciecha Wielądka (1744-1822), [w:] Gens, 1-4, 1993, s. 107 – materiały zaginione). Por. Polska Encyklopedia Szlachecka, t. VII, s. 87.
2 S. Uruski, op. cit., t. VII, s. 312.
3 Z. Belina-Prażmowski, Miesięcznik Heraldyczny, rocznik XI, 1932.
4 A. Boniecki, op. cit., t. XI, s. 349.
5 S. Uruski, op. cit., t. VII, s. 312.

- Kosteccy h. Korczak -