Kosteccy tego herbu są wymienieni w opracowaniu W. Nowina-Chrzanowskiego, Herbarz szlachty polskiej, Bonn 1984, s. 49.

- Kosteccy stanu szlacheckiego
niewiadomych herbów
-